11 26 15

So the sex symbol said to the turkey

“Whoa, take ‘er easy there, Pilgrim.”

Previous